Lưu trữ cho từ khóa: Terms

Giá trị Doanh nghiệp (EV) là gì?

Giá trị doanh nghiệp (EV), còn gọi là tổng giá trị doanh nghiệp (TEV) hoặc giá trị doanh nghiệp (FV), là một số liệu để phản ánh giá trị thị trường của một doanh nghiệp và thường được sử dụng như một sự thay thế toàn diện hơn cho Giá trị vốn hóa (EMC). EV là tổng các khoản thuộc về các bên liên quan đến nguồn vốn bao gồm: chủ nợ (có bảo đảm và không có bảo đảm) và cổ đông (có quyền biểu quyết và phổ thông). Giá trị doanh nghiệp là một trong những thước đo cơ bản được sử dụng trong định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính, kế toán, phân tích danh mục đầu tư và phân tích rủi ro.

EBITDA là gì?

EBITDA là viết tắt của Earning Btrước Tôiquan tâm, Ttrục, Dsự đánh giá cao và Mộtkhấu hao là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. Nó được tính là Thu nhập ròng + Tiền lãi + Thuế thu nhập + Khấu hao + Phân bổ. Hoặc, EBITDA = EBIT + Khấu hao + Khấu hao.

Đọc tiếp What is EBITDA?

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của Earning Btrước Tôiquan tâm và Ttrục. EBIT (cùng với EBITDA) là một trong những thước đo quan trọng nhất để đo lường khả năng sinh lời của một công ty bao gồm thu nhập và chi phí ngoại trừ chi phí lãi vay và các khoản thuế thu nhập. Nói cách khác, EBIT = Thu nhập ròng + Tiền lãi + Thuế thu nhập.

Đọc tiếp What is EBIT?