Lưu trữ cho từ khóa: NginX Ubuntu 22.04

Cách Biên dịch và Cài đặt Nginx kTLS từ mã nguồn trên Ubuntu 22.04

Bài này sẽ hướng dẫn bạn 4 bước chi tiết để cài đặt Nginx và tạo các trang nginx hỗ trợ SSL với kTLS và TLSv1.3 trên máy chủ Ubuntu 22.04.

Tiếp tục đọc How to Build and Install Nginx kTLS from Source on Ubuntu 22.04