Lưu trữ cho từ khóa: RoR

Tỷ suất lợi nhuận (RoR) là gì? Cách tính RoR

Tỷ suất lợi nhuận (Rate of Return, viêt tắt RoR), hay còn gọi là Tỷ lệ hoàn vốn, hay Tỷ lệ lợi tức, là lãi ròng hoặc lỗ của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian xác định; và được biểu thị bằng phần trăm chi phí ban đầu của khoản đầu tư.

Tiếp tục đọc What is Rate of Return (RoR)? How to calculate RoR