Cài đặt nhiều phiên bản Python trên Ubuntu 22.04

Cách cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Python trên Ubuntu 22.04

Ubuntu 22.04 là phiên bản LTS thứ hai của Ubuntu không hỗ trợ Python2 và ra mắt với Python 3.10.6. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã viết các ứng dụng dành cho phiên bản Python mới hơn hoặc bạn muốn chạy các ứng dụng được viết cho phiên bản Python cũ hơn hoặc thậm chí bạn muốn chạy các ứng dụng trên nhiều phiên bản Python khác nhau trên Ubuntu 22?

Bạn có thể đã cố gắng thay thế cài đặt mặc định của hệ thống và làm hỏng mọi thứ trong máy của bạn trong quá trình này. Nếu không ai cảnh báo bạn, tôi sẽ rất vinh dự được làm việc đó: đừng làm vậy. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và chạy các ứng dụng của bạn cùng với nhiều phiên bản Python trên máy Ubuntu 22.04 của bạn.

Lưu ý là chúng ta không cần phải làm gì với Python 3.10 vì nó đã có sẵn trong Ubuntu 22.04.

Cài đặt Python 2 trên Ubuntu 22.04

Như đã nói, Python2 đã bị loại bỏ kể từ Ububtu 20.04. Tuy nhiên, gần đây tôi đã viết một bài tổng hợp về cách cài đặt Python 2.7 và Pip trên Ubuntu 22.04. Vui lòng kiểm tra và làm theo để có Python 2.7 và các tính năng cốt lõi của nó như pip, môi trường ảo (virtual environment).

Cài đặt Python 3 trên Ubuntu 22.04

Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Python 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11. Xin lưu ý rằng phiên bản 11 của Python tại thời điểm bài viết này được viết vẫn đang trong giai đoạn phát hành cadidate (RC).

Đối với các phiên bản từ 3.7, chúng ta sẽ sử dụng PPA của Deadsnakes là một kho lưu trữ các bản phân phối Python được duy trì tích cực cho Ubuntu. Deadsnakes gánh vác việc lưu trữ các phiên bản Python đã được thử và kiểm tra để hoạt động tốt trên Ubuntu.

Đối với Python 3.6, chúng ta sẽ biên dịch nó từ mã nguồn vì Deadsnakes không hỗ trợ Python 3.6.

Cài đặt Python 3.6 trên Ubuntu 22.04

Các yêu cầu tiên quyết

Để biên dịch và cài đặt Python 3.6, chúng ta cần cài đặt một số gói và thư viện bắt buộc bằng cách thực hiện lệnh sau:

sudo apt install make build-essential libreadline-dev \
wget curl llvm libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev  \
libsqlite3-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev \
xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev libgdbm-dev \
libnss3-dev libedit-dev libc6-dev

Download mã nguồn Python 3.6

wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.15/Python-3.6.15.tgz
tar -xzf Python-3.6.15.tgz

Biên dịch và cài đặt Python 3.6 từ nguồn

cd Python-3.6.15
./configure --enable-optimizations --with-lto --with-pydebug
make -j 4  # adjust 4 for number of your CPU cores
sudo make altinstall

Xác minh phiên bản Python

python3.6 -V

Cài đặt Python 3.7, 3.8, 3.9, 3.11 cho Ubuntu 22.04

Tất cả các phiên bản Python từ 3.7 đều có sẵn từ Deadsnakes PPA. Vì vậy, việc thêm PPA này sẽ giúp chúng ta cài đặt phiên bản Python một cách thuận tiện với apt install.

Thêm PPA Deadsnakes

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Cài Python 3.7, 3.8, 3.9, 3.11

Nhờ có PPA Deadsnake, việc cài đặt Python 3.7 và 3.8 và 3.9 và 3.10 thật đơn giản bằng cách sử dụng apt install như sau:

sudo apt install python3.7 python3.8 python3.9 \
python3.11

Xác minh phiên bản

Như thường lệ, bạn luôn có thể thực hiện lệnh python để vào phiên tương tác hoặc sử dụng tùy chọn -V để xem phiên bản.

python3.7 -V # check if the version is 3.7 
python3.8 -V # check if the version is 3.8 
python3.9 -V # check if the version is 3.9 
python3.11 -V # check if the version is 3.11 

Hoặc nhập bảng điều khiển tương tác Python

python3.7 # adjust 3.7 for other versions

Môi trường ảo cho các phiên bản của Python 3

sudo apt install python3.7-venv \
python3.8-venv python3.9-venv \
python3.10-venv python3.11-venv

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu tạo môi trường ảo cho các phiên bản Python 3 của mình bằng các dòng lệnh như sau:

python3.6 -m venv ~/python-venv/3.6/project1 
python3.7 -m venv ~/python-venv/3.7/project2 
python3.8 -m venv ~/python-venv/3.8/project3 
python3.9 -m venv ~/python-venv/3.9/project4 
python3.10 -m venv ~/python-venv/3.10/project5 
python3.11 -m venv ~/python-venv/3.11/project6 

Để lại một câu trả lời