Cài đặt Python 2.7 và Pip trên Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Vấn đề

Tổ chức phần mềm Python (Python Software Foundation) đã tuyên bố Python 2 kết thúc vòng đời (EOL) vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 và đồng thời cũng kết thúc hỗ trợ. Python 2.7.18 là bản phát hành cuối cùng của Python 2, được phát hành vào tháng 4 năm 2020. Không có phiên bản nào của Python 2 sẽ nhận được bản cập nhật, ngay cả đối với các lỗ hổng bảo mật quan trọng sau đó nữa. Vì vậy, Python 2 đã không phải là phiên bản được cài đặt mặc định trên các phiên bản Ubuntu trong một vài năm gần đây. Ubuntu 20.04 là phiên bản LTS đầu tiên của Ubuntu loại bỏ Python2, ra mắt với Python 3.8.5.

Tuy nhiên, với tư cách là nhà phát triển Python, chúng ta vẫn có thể có các dự án liên quan đến Python 2 (ví dụ: chuyển đổi dự án python2 thành python3) và đó là lý do nhu cầu cài đặt Python2 trên Ubuntu 22.04 phát sinh. Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Python 2 cho Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish.

Cài đặt Python 2.7

Như thường lệ, bạn sẽ cần cập nhật hệ thống bất cứ lúc nào bạn cài đặt thứ gì đó trong Ubuntu bằng cách thực hiện lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh (nhấn Ctrl + Alt + T để mở cửa sổ dòng lệnh).

sudo apt update; sudo apt dist-upgrade

Để cài đặt phiên bản Python 2 trên Ubuntu 22.04, vui lòng nhập các lệnh sau:

sudo apt install python2 -y

Lệnh trên sẽ cài đặt các gói sau cho bạn

libpython2-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2-minimal python2.7 python2.7-minimal

Để xác minh cài đặt thành công, vui lòng thực hiện lệnh sau:

python2 -V

Bạn sẽ thấy kết quả là `Python 2.7.18` được hiển thị. Mọi thứ trông sẽ giống như bên dưới:

your_name@your_computer:~# python2 -V
Python 2.7.18

Cài đặt Pip cho Python 2.7

Vui lòng nhập lệnh sau để tải tập lệnh cài đặt pip bằng curl và lưu vào tập tin `get-pip.py`

curl https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py --output get-pip.py

Chạy lệnh sau để cài đặt pip cho Python 2.7:

python2 get-pip.py

Kết quả là bạn sẽ thấy như bên dưới

Cài Pip 2 cho Ubuntu 22.04

Tạo và quản lý môi trường ảo (Virtual Environment)

Môi trường ảo có thể được mô tả như các thư mục cài đặt biệt lập. Sự cô lập này cho phép bạn bản địa hóa việc cài đặt các phần phụ thuộc của dự án mà không buộc bạn phải cài đặt chúng trên toàn hệ thống.

Để tạo môi trường ảo, trước tiên bạn cần cài đặt virtualenv sử dụng pip như sau:

pip2 install virtualenv

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu tạo môi trường ảo cho các dự án Python 2 của mình bằng dòng lệnh như sau:

virtualenv ~/python-venv/2.7/project1
virtualenv ~/python-venv/2.7/project2

Hai lệnh trên sẽ:

  • Tạo thư mục python-venv bên trong thư mục home nếu nó chưa tồn tại
  • Tạo thư mục 2.7 bên trong thư mục python-venv nói trên nếu nó chưa tồn tại
  • Tạo thư mục project1 bên trong thư mục 2.7 nói trên và cài đặt Python 2 vào trong đó
  • Tạo thư mục project2 bên trong thư mục 2.7 nói trên và cài đặt Python 2 vào trong đó

Bây giờ, hãy xác minh việc tạo môi trường đầu tiên nói trên bằng cách thực thi hai lệnh dưới đây:

# activate the project1 environment
source ~/python-venv/2.7/project1/bin/activate
# run Python2 code in an interactive session
python

Bạn sẽ thấy đầu ra như bên dưới

your_name@your_computer:~# source ~/python-venv/2.7/project1/bin/activate
(project1) your_name@your_computer:~# python
Python 2.7.18 (default, Jul  1 2022, 10:30:50) 
[GCC 11.2.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

Hãy chắc chắn rằng:

  1. Phiên bản Python là 2.7.x
  2. (project1) là tiền tố đứng đấu dấu nhắc dòng lệnh của bạn

Và giờ bạn đã hoàn thành việc cài đặt môi trường cho project1 ở thư mục ~/python-venv/2.7/project1/.

Để thoát môi trường ảo, hãy thực thi 2 lệnh sau đây:

exit() # to exit the Python2 interactive session
deactivate # to exit the project1 virtual environment

Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm điều tương tự cho môi trường project2.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã xem cách cài đặt Python 2.7.18 và Pip 20.3.4 trên Ubuntu 22.04, là bản phát hành cuối cùng của Python 2 và Pip tương ứng, từ tháng 4 năm 2020. Mặc dù phiên bản này hiện không được dùng nữa, nhưng nó vẫn có thể được cài đặt và sử dụng cho các mục đích cũ trên Ubuntu và các hệ thống Linux khác.

Vì vậy, hiện tại, bạn sẽ có hai phiên bản Python là Python 2.7 mà bạn vừa cài đặt và Python 3.10 được tích hợp sẵn với Ubuntu 22.04. Bạn có thể chạy Python 2.7 bằng cách sử dụng lệnh python2 trong khi python3 sẽ được dùng cho Python 3.10

Bạn cũng có thể tạo môi trường ảo cho các dự án Python2 của mình trong Ubuntu 22.04 ngay bây giờ.

Bạn có thể sẽ muốn đọc bài Cài đặt nhiều phiên bản Python cho Ubutu 22.04 nếu bạn muốn có nhiều phiên bản Python khác trên máy của bạn.

Để lại một câu trả lời