Báo cáo Tài chính là gì?

Báo cáo Tài chính là các hồ sơ chính thức về các hoạt động tài chính và vị thế tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Thông tin tài chính liên quan được trình bày theo cách có cấu trúc và hình thức dễ hiểu.

Chúng (có thể thay đổi tùy theo quốc gia) thường bao gồm bốn báo cáo tài chính cơ bản kèm theo một bản Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo hoặc một Thuyết minh Báo cáo Tài chính để cung cấp các giải thích tường tận dưới con mắt của các nhà quản trị và tài chính về cách một doanh nghiệp đã hoạt động thế nào trong quá khứ, tình trạng tài chính và triển vọng tương lai của nó

Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh (P&L)

Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh (viết tắt P&L), còn được gọi là Báo cáo Thu nhập, là một hồ sơ tài chính cho thấy khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Nó nêu chi tiết số tiền doanh nghiệp kiếm được và chi phí của một doanh nghiệp.

Đây là một ví dụ về một Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh

Mẫu báo cáo lãi lỗ

Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh cũng là một thành phần để xây dựng mô hình tài chính 3 Báo cáo Tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo về tình hình tài chính hoặc báo cáo về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một công ty tại một thời điểm nhất định. Nói cách khác, nó thể hiện những gì công ty sở hữu và số tiền nợ vào cuối kỳ. Nó dựa trên phương trình: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Đây là một ví dụ về một Bảng cân đối Kế toán

Bảng cân đối kế toán mẫu

Bảng Cân đối Kế toán cũng là một thành phần để xây dựng mô hình tài chính 3 Báo cáo Tài chính.

Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đôi khi được gọi là báo cáo về những thay đổi trong tình hình tài chính, cho biết tiền đã luân chuyển như thế nào trong doanh nghiệp của bạn trong kỳ. Nói cách khác, nó cho thấy dòng tiền của công ty hoạt động thế nào, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây là một ví dụ về một Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ cũng là một thành phần để xây dựng mô hình tài chính 3 Báo cáo Tài chính.

Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu (còn gọi là báo cáo về vốn chủ sở hữu hoặc báo cáo về lợi nhuận giữ lại) là báo cáo về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty trong một thời kỳ đã nêu sau bất kỳ khoản cổ tức hoặc chia lợi tức cho cổ đông. Nó cũng cho thấy sự thay đổi trong tài khoản thu nhập giữ lại giữa đầu kỳ và kỳ cuối trên mỗi bảng cân đối kế toán.

Đây là một ví dụ rất đơn giản về Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu

Để lại một câu trả lời