Mô hình tài chính Sáp nhập và Mua lại là gì?

Mô hình Sáp nhập và Mua lại là một trong những các mô hình tài chính phổ biến nhất thường được sử dụng trước và trong quá trình sáp nhập và mua lại bằng cách hợp nhất báo cáo tài chính của công ty bị mua và công ty bị mua để tạo báo cáo tài chính hợp nhất.

Để lại một câu trả lời