Mô hình 3 báo cáo là gì? Cách xây dựng mô hình 3 báo cáo

Mô hình tài chính Three Statement là một trong những các mô hình tài chính phổ biến nhất được xây dựng dựa trên ba báo cáo tài chính dưới đây sử dụng dữ liệu trong quá khứ và các giả định cho tương lai để dự báo hoặc dự đoán tình hình tài chính của một công ty nói chung.

Tại sao mô hình tài chính 3 báo cáo là cần thiết

Có một mô hình báo cáo 3 chức năng cho phép các nhà đầu tư và nhà quản lý như nhau đánh giá tài chính lịch sử của một doanh nghiệp, so sánh chúng với các mối quan tâm hiện tại của công ty và hiệu suất dự án trong tương lai. Mô hình giới thiệu này đặt nền tảng cho tất cả các mô hình tài chính khác (I E DCF, CCA, M&A).

Khi nào nên xây dựng mô hình tài chính 3 BCTC?

Mô hình tài chính 3 báo cáo cần được xây dựng càng sớm càng tốt. Thông thường, các công ty khởi nghiệp xây dựng mô hình ngay từ ngày đầu tiên và liên tục hoàn thiện nó trong suốt quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp sau đó.

Mô hình cũng nên được xây dựng hoặc xây dựng lại khi doanh nghiệp muốn xem xét cơ hội kinh doanh mới hoặc thay đổi mô hình kinh doanh. Điều này giúp các nhà quản lý hoặc những người khác đánh giá tác động của việc thay đổi.

Ai cần mô hình tài chính 3 báo cáo

  • Chủ sở hữu doanh nghiệp để xác thực
  • Các nhà quản lý doanh nghiệp hoặc những người tương tự (ví dụ: Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, v.v.)
  • Các nhà đầu tư

Cách xây dựng mô hình tài chính 3 báo cáo

Để lại một câu trả lời