Giá trị hiện tại ròng

NPV (Giá trị hiện tại ròng) là gì? Cách tính NPV

Giá trị hiện tại ròng (abbr. NPV) là chênh lệch giữa giá trị hiện tại của Lưu chuyển tiền tệ và giá trị hiện tại của dòng tiền ra trong một khoảng thời gian.

NPV là gì?

Theo wikipedia, NPV còn được gọi là NPW (Giá trị hiện tại ròng) và áp dụng cho một loạt các dòng tiền xảy ra ở các thời điểm khác nhau và phụ thuộc vào khoảng thời gian giữa hiện tại và dòng tiền trong tương lai.

NPV được sử dụng để làm gì

  1. NPV được sử dụng để tính giá trị hiện tại của dòng thanh toán trong tương lai từ một công ty, dự án hoặc khoản đầu tư để giúp đưa ra quyết định.
  2. NPV được sử dụng trong DCF (giảm giá Dòng tiền) mô hình tài chính để phân tích khả năng sinh lời của một khoản đầu tư hoặc dự án dự kiến. NPV là kết quả của các phép tính được sử dụng để tìm giá trị hiện tại của luồng thanh toán trong tương lai.

Cách tính NPV

NPV = \frac{\text{Dòng tiền}}{(1 + i)^{t}} - \text{Đầu tư ban đầu}

Để lại một câu trả lời