Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là gì? Cách tính WACC

Chi phí Vốn Bình quân Gia quyền (Weighted Average Cost of Capital, viết tắt là WACC) của một công ty thể hiện chi phí vốn sau thuế trung bình của công ty từ tất cả các nguồn, bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu và các hình thức nợ khác mà mỗi nguồn đều có tỷ trọng cụ thể trong tổng số.

Nói cách khác, chi phí của mỗi loại vốn được tính theo tỷ lệ phần trăm theo trọng số của tổng vốn và chúng được cộng lại với nhau để tạo thành WACC. WACC cũng được sử dụng làm tỉ lệ chiết khấu cho dòng tiền tương lai trong mô hình phân tích dòng tiền chiết khấu.

Về bản chất, đây chính là chi phí cơ hội của vốn đối với nhà đầu tư, được tính toán theo số vốn mà nhà đầu tư rót vào doanh nghiệp.

Cách tính WACC

WACC = (E/V) * Re + (D/V) * Rd * (1 - Tc)

Trong đó,

  1. E: Giá thị trường vốn chủ sở hữu
  2. D: Giá thị trường của khoản nợ vay
  3. V: Tổng vốn dài hạn của doanh nghiệp (E+D)
  4. Re: Chi phí vốn chủ sở hữu
  5. Rd: Chi phí sử dụng Nợ vay
  6. Tc: Thuế suất thuế TNDN

Để lại một câu trả lời