Kế hoạch Bán hàng là gì?

Lập kế hoạch bán hàng là quá trình xác định các mục tiêu bán hàng và phát triển một chiến lược để hoàn thành các mục tiêu đó. Kế hoạch bán hàng phối hợp với kế hoạch tiếp thịkế hoạch kinh doanh để doanh nghiệp có thể đạt được các chỉ số mà họ mong đợi đạt được.

Để lại một câu trả lời